OBCHODNÍ PODMÍNKY

Internetového obchodu společnosti

ABOOK s.r.o.

se sídlem Pod Děkankou 644/19, 147 00 Praha 4

zapsané pod sp. zn. C 281582 vedené u MS v Praze

identifikační číslo: 06414630

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Živnostenského úřadu Praha 4

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: https://www.abook.cz/

 

Čl. I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1)      Tyto obchodní podmínky internetového obchodu společnosti ABOOK s.r.o., se sídlem Pod Děkankou 644/19, 147 00,  Praha  4 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.abook.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2)      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

3)        Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4)      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

5)         Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Čl. II

UŽIVATELSKÝ ÚČET

1)      Kupující může přistupovat do svého uživatelského rozhraní na základě registrace provedené na webové stránce. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“). Pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující objednávat zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2)     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3)     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4)      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5)     Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6)     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Čl. III

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1)      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2)     Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně  všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3)     Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4)     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   a)   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   b)   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

   c)   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

5)      Před zasláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

6)      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

7)      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

8)      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Čl. IV.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1)      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

   a)   v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese:
         Pod Děkankou 644/19, 147 00 Praha 4,
   b)   v hotovosti při převzetí objednaného zboží na výdejním místě:
         Lhotecká 252/7, Praha 4, provozovna Kadeřnictví v areálu Policejní akademie
   c)   v hotovosti při úhradě dobírky při doručení prostřednictvím České pošty a.s., nebo sjednaného zasilatelství v místě                     určeném kupujícím v objednávce při zaslání
   d)   bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2301311354/2010, vedený u FIO BANKY a.s. (dále jen „účet                           prodávajícího“). 

2)      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3)      Cena za dodání zboží (poštovné + balné) činí:

   a)   Výdej na provozovně

         při platbě převodem i hotovostně  bez poplatku

   b)   Výdejna Lhotecká 7

         při platbě převodem na účet – bez poplatku
        
   c)   Doporučená zásilka České pošty do 2 kg
         při platbě převodem: 95,-Kč
         při platbě na dobírku: 180,-Kč


   d)  Doporučená zásilka České pošty nad 2 kg
         při platbě převodem: 150,-Kč
         při platbě na dobírku: 210,-Kč

   e)   Doporučená zásilka "Zásilkovnou" do 5 kg
         při platbě převodem: 80,-Kč
         při platbě na dobírku: 140,-Kč


   f)  Doporučená zásilka "Zásilkovnou" nad 5 kg
         při platbě převodem: 95,-Kč
         při platbě na dobírku: 155,-Kč

Překročí - li zásilka hmotnost 2 kg bude zákazník emailem informován. Zákazník je oprávněn objednávku v reakci stornovat. V případě potvrzení nové výše poštovného a balného a doplacení případného rozdílu na bankovní účet (byla-li zvolena PLATBA PŘEVODEM), dojde k přípravě a expedici objednávky.

         

4)      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5)      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

6)      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

7)      Prodávající odešle objednané zboží kupujícímu až po uhrazení celé kupní ceny (připsání na účet prodávajícího). Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

8)    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

9) Není-li stanoveno jinak objednané zboží je na výdejním místě uloženo po dobu 14 dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi zaslána zpráva o možnosti objednané zboží převzít.

Čl. V.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1)      Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními §§ 1837 a následujícími, občanského zákoníku.

2)    Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy musí prodávajícímu odeslat ve lhůtě do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Bylo-li zboží dodáváno v několika dodávkách, pak může odstoupit v téže lhůtě ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího <kontakt@abook.cz.>

3)      V případě odstoupení od kupní smlouvy, při dodržení obchodních podmínek, se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu,

4)   V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

5)      Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6)      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7)      Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

Čl. VI

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1)      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2)      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Převzetím zboží při dodání se rozumí též převzetí zboží v průběhu úložní doby.

3)       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4)      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Čl. VII

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1)      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se platným právem, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2)      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

3)      Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   a)   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, popř. má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a informace poskytnuté prodávajícím,

   b)   je zboží vhodné k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   c)   odpovídá zboží jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   d)   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

   e)   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4)      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

5)      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

Čl. VIII

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1)     Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2)     Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a údaje o nákupu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3)      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím v rozsahu nezbytném pro realizaci práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4)     Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5)    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6)    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7)       Kupující garantuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8)      Domnívá-li se kupující, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) zpracovává jeho osobní údaje, způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

   a)   požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

   b)   požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9)     Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Čl. IX.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1)        Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2)       Prodávající je dle § 25 Zák.č. 112/2016 povinen umístit na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci. Informační oznámení je poplatník povinen umístit na internetové stránky, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

  •   Obsahem informačního oznámení je text ve znění

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

3)     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán kodexy chování uvedenými v ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4)     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. 

5)        Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6)      Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Čl. X

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1)      Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2)     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

3)        Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

4)     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování ABOOK s.r.o., Pod Děkankou 644/19, 147 00 Praha 4. Adresa elektronické pošty <kontakt@abook.cz>, telefon 733 456 859

V Praze dne 27. května 2019